Spólka cywilna

Spółka cywilna

Do 31.12.00 spółki cywilne istniały jako samodzielne podmioty gospodarcze, które mogły być przedmiotem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Obecnie nie jest już to możliwe, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby spółki cywilne zawiązywać dla realizowania celów gospodarczych. W tym przypadku w wydziale działalności gospodarczej rejestrują się poszczególni wspólnicy, jako samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą, zaznaczając we wniosku, że działalność prowadzić będą w formie spółki cywilnej.

Zawierając umowę spółki należy mieć na względzie postanowienia kodeksu cywilnego (Tytuł XXXI - Spółka).
Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie całym swoim majątkiem. Jako, że zwykle zobowiązania w imieniu spółki cywilnej zaciąga każdy ze wspólników osobno, należy dokładnie przyjrzeć się swoim ewentualnym wspólnikom.

Zalety
Duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki
Możliwe wszystkie formy opodatkowania w zależności od działalności
Dobra forma dla działalności małych rozmiarów – np. w przypadku, gdy dla wszystkich wspólników jest to działalność dodatkowa
Nieskomplikowany sposób likwidacji

Wady
Odpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zobowiązania firmy
Konieczność rejestrowania się każdego wspólnika osobno i ujawniania w nazwie firmy nazwisk wszystkich wspólników
Ponieważ forma spółki cywilnej nie jest stosowana w państwach Unii Europejskiej, prędzej czy później zastąpi konieczność przekształcenia działalności na inną formę.

Odpowiedzialność za zobowiązania
Cały majątek osobisty wspólników, również wspólny majątek małżonków, wierzyciel może dowolnie wskazać wspólnika, który zaspokoi żądania.

Możliwe formy opodatkowania
Karta podatkowa,
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
Zasady ogólne – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
Zasady ogólne - księgowość pełna.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - kodeks postępowania cywilnego.
W tytule XXXI (Spółka) omówione są zagadnienia związane z kształtowaniem stosunków w spółce cywilnej
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - prawo działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

źródło: www.onet.pl