Rozpoczynam działalność

Rozpoczynam działalności

Dla osób lubiących działać na własny rachunek to prawie idealna forma prowadzenia działalności. Rozmiar działalności nie jest w żaden sposób ograniczony, łatwo ją rozszerzyć lub zlikwidować.
Przy zakładaniu tego typu działalności należy również rozważyć kwestie związane z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Bez względu na to, czy działalność ma charakter okresowy czy nie, obowiązek opłacania składki na ubezpieczenia społeczne istnieje cały rok i nie jest uzależniony od występowania dochodu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podatnik faktycznie zaprzestaje na jakiś czas wykonywania działalności, i zgłosi ten fakt w ZUS (wyrejestruje się z ubezpieczeń). Ale zasadność wyrejestrowania może być za każdym razem przedmiotem badań ZUS.
Składki należy opłacać nawet w wypadku wystąpienia straty lub braku przychodów z działalności. Dopiero wyrejestrowanie powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeniowego.
Jeśli działalność gospodarcza ma charakter zajęcia dodatkowego i uzyskujesz dochody z pracy, a wynagrodzenie tam otrzymywane jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu, określonemu w odrębnych przepisach – wtedy obowiązek ubezpieczeniowy ogranicza się do składki na ubezpieczenie zdrowotne, co nie jest bardzo dużym obciążeniem – i ta forma działalności nabiera dużych zalet.

Uwaga: 4.08.2005 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wprowadzająca zasadę, że osoby rozpoczynające po raz pierwszy działalność gospodarczą (lub podejmujące nią po co najmniej pięcioletniej przerwie) będą korzystały z prawa opłacania ulgowych składek na ubezpieczenie społeczne. Minimalna podstawa do ubezpieczeń społecznych tych osób wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia (a nie 60% średniego wynagrodzenia miesięcznego). Największą oszczędność osoby te uzyskają w przypadku składki na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie rentowe

Zalety
Brak uciążliwych formalności przy zakładaniu
Możliwe wszystkie formy opodatkowania w zależności od działalności
Nieskomplikowany sposób likwidacji

Wady
Odpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zobowiązania firmy
Trudność w pozyskaniu kapitału na rynku kapitałowym lub poprzez przyjęcie nowego wspólnika
Konieczność opłacania zryczałtowanych składek ZUS bez względu na dochody

Odpowiedzialność za zobowiązania
Cały majątek osobisty, również wspólny majątek małżonków

Możliwe formy opodatkowania
Karta podatkowa,
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
Zasady ogólne – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
Zasady ogólne - księgowość pełna.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - prawo działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r.- przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

źródło: www.onet.pl