Spółka S.A.

Spółka S.A.

Spółka akcyjna jest formą działalności przeznaczoną dla prowadzenia średnich i dużych przedsiębiorstw.
Do założenia spółki akcyjnej wymagany jest obecnie kapitał wynoszący minimalnie 500 000,00 zł. Spółka akcyjna jest spółką kapitałową kumulująca kapitały wielu osób lub firm. Co prawda do założenia spółki akcyjnej wymagana jest tylko jedna osoba (z wyłączeniem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) to jest ona przeznaczona zdecydowanie do zebrania kapitału wielu akcjonariuszy.

W jednej spółce akcyjnej mogą być zaangażowane duże kapitały należące do inwestorów wiodących jak i niewielkie kapitały drobnych akcjonariuszy. Spółka akcyjna pozwala realizować przedsięwzięcia przekraczające możliwości finansowe lub organizacyjne jednej osoby lub firmy.

Spółka akcyjna ma osobowość prawną, co oznacza, że jest wyodrębnionym organizacyjnie i majątkowo podmiotem prawa. Jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Do jej założenia i prowadzenia zalecamy zatrudnianie profesjonalnej obsługi księgowej i prawnej.

Zalety
łatwość kumulacji kapitału oraz proste metody pozyskiwania kapitałów w trakcie trwania działalności poprzez emisję akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych
brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki
łatwe sprawdzenie wiarygodności spółki przez potencjalnych kontrahentów (jawność danych finansowych spółki)

Wady
drogi, skomplikowany i czasochłonny proces rejestracji
duże wymagania formalne dotyczące działalności spółki
konieczność prowadzenia pełnej księgowości
konieczność zatrudniania specjalistycznej obsługi prawnej, finansowej i zarządczej
brak wpływu na działalność spółki przez mniejszych udziałowców
skomplikowany proces likwidacji

Ze względu na wszystkie powyższe okoliczności spółka akcyjna nie jest optymalną formą przedsiębiorstwa dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

Odpowiedzialność za zobowiązania
Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki

Możliwe formy opodatkowania
- podatek od osób prawnych
- księgowość pełna zgodnie z ustawą o rachunkowości

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
Tytuł III Dział II Kodeksu Spółek Handlowych zawiera szczegółowe informacje na temat wymagań stawianych spółce akcyjnej i stosunkach wewnątrz i na zewnątrz spółki.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

źródło: www.onet.pl