Spółka z o.o.

Spółka z o.o.

W odróżnieniu do spółek osobowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną i jest spółką kapitałową.
W imieniu spółki działa jej zarząd a nie wspólnicy. Wspólnicy zasadniczo nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Spółka z o.o. była począwszy od roku 1989 bardzo popularną formą prowadzenia działalności. Wynikało to z faktu niskich wymagań kapitałowych i wyłączenia odpowiedzialności wspólników. Podniesienie wysokości minimalnego kapitału zakładowego do 50.000 złotych z pewnością ograniczy rejestrowanie nowych spółek.
Spółki istniejące w dniu 01.01.2001r. musiały do 01.01.2004r. podwyższyć kapitał co najmniej do wysokości 25.000 zł, a do dnia 01.01.2006r. do wysokości 50.000 zł. Spółki, które nie podwyższyły kapitału będą musiały to uczynić na wezwanie sądu, pod rygorem sankcji - od grzywny do rozwiązania spółki. Do czasu podniesienia kapitału wspólnicy nie mogą pobierać ze spółki dywidendy ani innych świadczeń.

Podwyższyć lub objąć kapitał można w drodze aportu rzeczowego. Konieczna wtedy będzie wycena aportu przez biegłego.
Spółka z o.o. jest dobrą formą do prowadzenia działalności zarówno w niewielkim jak i dużym rozmiarze. Spółka może być jednoosobowa, do spółki w razie potrzeby bez wielkich komplikacji można przyjąć nowego wspólnika, spółka może uzyskiwać koncesje i zezwolenia.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzana jest w formie aktu notarialnego i powinna określać co najmniej:
1) firmę i siedzibę spółki,
2) przedmiot działalności spółki,
3) wysokość kapitału zakładowego,
4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Zalety
Wyłączenie odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki
Możliwość pozyskania kapitału poprzez pozyskanie nowego wspólnika
Możliwość pokrycia udziału w kapitale aportem rzeczowym (maszyny, urządzenia)

Wady
Wysoki minimalny kapitał zakładowy
Kosztowna procedura rejestracyjna
Brak możliwości zawierania umów o pracę z członkami zarządu będącymi jednocześnie wspólnikami bez powołania pełnomocnika lub rady nadzorczej

Odpowiedzialność za zobowiązania
Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, za jej zobowiązania odpowiadają członkowie zarządu solidarnie całym swoim majątkiem.
Członek zarządu może się jednak uwolnić od odpowiedzialności jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

Możliwe formy opodatkowania
Zasady ogólne - księgowość pełna

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
Tytuł III Dział I zajmuje się uregulowaniami dotyczącymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

źródło: www.onet.pl