Zakładamy działalność

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Oznacza to, że możemy podjąć wykonywanie dowolnej działalności, pod warunkiem, że przepisy szczególne nie nakładają na nas w tym względzie ograniczeń. Dodatkowym warunkiem jest uzyskanie wpisu we właściwym rejestrze (ewidencji działalności gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym).

Ze względów bezpieczeństwa, ochrony interesów konsumentów i państwa istnieje obowiązek uzyskiwania zezwoleń i koncesji w przypadku wykonywania niektórych rodzajów działalności. Niektóre działalności należą do tzw. działalności regulowanych - podlegają szczególnym regulacjom prawnym.

Fakt, że jakiś rodzaj działalności nie jest wymieniony w ustawie z drugiego lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej jako objęty obowiązkiem uzyskania koncesji i zezwolenia, nie oznacza, że podejmowanie działalności w tym zakresie jest wolne.

Ograniczenia wprowadzają bowiem odrębne przepisy szczególne. Wszyscy wiedzą, że nie można otworzyć gabinetu lekarskiego nie posiadając odpowiednich uprawnień zawodowych. To samo dotyczy adwokatów i radców prawnych, doradców podatkowych, notariuszy i biegłych rewidentów. Ale nie wszyscy wiedzą, że np. usługowe prowadzenie książki przychodów i rozchodów wymaga zdania odpowiedniego egzaminu przed komisją powołaną przez Ministerstwo Finansów i wpisu do rejestru podmiotów wykonujących te usługi (lub nabycia uprawnień w inny sposób, określony w specjalnym rozporządzeniu).

źródło: www.onet.pl